Algemene voorwaarden van toepassing op de verhuur van audio apparatuur door Wireless Audio en alle tussen Wireless Audio en derden gesloten overeenkomsten.


opgesteld door

Wireless Audio / Kühnel Neuhaus VOF
De Ruyterkade 128
1011 AC Amsterdam
KvK-nr. 342458971. Begripsbepaling

Verhuurder:
Wireless Audio treedt op als verhuurder van audio apparatuur.

Huurder:
Diegene die van Wireless Audio apparatuur voor tijdelijk gebruik huurt.

Apparatuur/ het gehuurde:
De door Wireless Audio verhuurde apparatuur zoals draadloze zenders, ontvangers, opladers en toebehoren zoals oortjes, microfonen en (oplaadbare) batterijen.

Huur of huurbedrag:
Overeengekomen vergoeding voor het door de verhuurder aan de huurder ter beschikking stellen van audio apparatuur.

Huurovereenkomst:
Schriftelijke overeenkomst waarin vermeld de hurende partij alsmede omschreven het gehuurde, de hiervoor in rekening te brengen huurtarieven en de duur van de huur. Die door de huurder getekende offerte van de verhuurder wordt gezien als huurovereenkomst.2. Algemeen

Het gehuurde blijft altijd eigendom van de verhuurder.

De verhuurder verhuurt de apparatuur uitsluitend aan organisaties en bedrijven en niet aan particulieren. De huurder dient op verzoek van de verhuurder bij afsluiten van de huurovereenkomst een uittreksel van de kamer van koophandel niet ouder dan drie maanden en de kopie van een geldig paspoort/ identiteitsbewijs van de contactpersoon zoals vermeld in de huurovereenkomst aan de verhuurder voor te leggen.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden over te laten.3. Huurperiode

De apparatuur wordt voor een bepaalde tijd verhuurd. De huurperiode wordt in de onderlinge overeenkomst vastgelegd. De huurder dient ervoor te zorg te dragen dat de apparatuur uiterlijk op de in de overeenkomst vastgelegde datum/ tijd weer in bezit is van de verhuurder. Indien de apparatuur niet op tijd wordt ingeleverd behoudt zich de verhuurder het recht voor om voor de extra huurdagen aan de huurder door te berekenen.4. Wijzigingen en annulering

De huurder mag de huurovereenkomst tot 5 dagen (5x 24 uur) voor de in de huurovereenkomst vastgelegde eerste huurdag / datum opzeggen zonder enige annuleringskosten. Indien de huurovereenkomst binnen vijf dagen voor de eerste huurdag / datum door de huurder wordt opgezegd behoudt zich de verhuurder het recht voor het volledige overeengekomen huurbedrag in rekening te brengen.

De verhuurder mag de huurovereenkomst op elk moment opzeggen bij niet tijdige betaling van de huur en/ of de borgsom en indien gevraagde bewijsstukken niet op tijd worden aangeleverd.5. Gebruik

De huurder verplicht zich met het gehuurde zorgzaam om te gaan om schade aan de apparatuur te voorkomen.

De verhuurder stelt de huurder het gehuurde in een technisch intacte staat ter beschikking. Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid zijdens de verhuurder blijken dat de apparatuur niet werkt of een storing vertoont,zo dient de huurder dit meteen na ontvangst en vóór gebruik van de apparatuur aan de verhuurder te melden.

De huurder dient de apparatuur in dezelfde staat terug te geven na gebruik zoals hij deze heeft ontvangen van de verhuurder. Alle schade of verlies die tijdens de huurperiode aan de apparatuur ontstaat zijn voor rekening van de huurder. In het geval van schade zullen voor mogelijke reparatie- of herstelkosten maximaal de aanschafwaarde voor nieuwe apparatuur door de verhuurder in rekening gebracht worden.

De prijzen voor het geheel vervangen van de apparatuur kunt u terugvinden in de bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden die u samen met de prijsaanbieding ontvangt.

De verhuurder zal de apparatuur op het overeengekomen tijdstip aan de huurder ter beschikking stellen. Indien de huurder de apparatuur niet zelf kan ophalen bestaat de mogelijkheid de apparatuur met de post te verzenden. De kosten voor de verzending komen voor rekening van de huurder.

Indien de huurder besluit om de apparatuur met de post terug te zenden naar de verhuurder zo zal deze tijdens werkdagen en kantooruren door de verhuurder in ontvangst kunnen worden genomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade of verlies die zich voordoet op de postweg.

Het is de verhuurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur door te verhuren of uit te lenen aan derden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.6. Huurtarieven en borgsom

Voor het ter beschikking stellen van de apparatuur zal in de huurovereenkomst een huurbedrag worden vastgelegd. Dit bedrag is voor de verhuurder en huurder bindend.

Indien niet anders vermeld zijn de genoemde bedragen exclusief 19% Nederlandse btw.

De verhuurder zal van de huurder een borgsom vragen. Deze ontvangt de huurder na teruggave van de apparatuur in goede staat (zonder schade of verlies) door de verhuurder terug. De verhuurder verplicht zich de borg binnen zeven dagen terug te betalen aan de huurder. Indien er sprake is van schade of verlies, zal de de verhuurder de kosten voor de reparatie en/ of voor de aanschaf van nieuwe apparatuur met de terugbetalen borgsom verrekenen c.q. van het aan de huurder terug te betalen bedrag aftrekken.7. Betaling

De huurder dient het volledige huurbedrag voor begin van de huurperiode aan de verhuurder te betalen.

Alle betalingen te verrichten door huurder zullen zonder enige aftrek of beroep op verrekening plaatsvinden.

Bij niet tijdige betaling verkeert de huurder van rechtswege in verzuim en in gebreke zonder dat daartoe sommatie dan wel ingebrekestelling vereist zal zijn.

De verhuurder behoudt zich voor bij niet tijdige betaling over het schuldige bedrag rente te vorderen in de hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2 procent. Eventuele incassokosten gemaakt i.v.m. met de inning van de vorderingen worden op de schuldiger verhaald.8. Aansprakelijkheid

Schade geleden door het niet nakomen van de overeenkomst of een andere zware nalatigheid zijdens de verhuurder kan tot een maximum gelijk aan het overeengekomen huurbedrag worden opgeëist. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele andere gevolgschade zijdens de huurder (bijvoorbeeld winstverlies of reeds zelf gemaakte kosten).9. Overmacht

In geval van overmacht en andere algemene onverwachte, onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden die het uitvoeren van het contract onmogelijk maken heeft de verhuurder het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit zonder enige verplichting naar de klant tot vergoeding van schade, kosten of belangen met uitzondering van de reeds betaalde, maar niet uitgevoerde diensten. De verhuurder zal de huurder direct op elk incident van overmacht wijzen en proberen een voor beide zijden aanvaardbaar alternatief aan te bieden.10. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De eventuele nietigverklaring van enkele onderdelen van het contract heeft geen invloed op de al dan niet nietigverklaring van andere voorwaarden of het gehele contract.[Amsterdam, 15.01.2011]